Light/Dark

Seven Knights Revolution: Eiyuu no Keishousha